Skip to main content

 

 올뉴모닝

공인연비 : 19Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 998cc
승차인원 : 5인승

 

 더뉴모닝

공인연비 : 19Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 998cc
승차인원 : 5인승

 

 레이

공인연비 : 13.5Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 998cc
승차인원 : 5인승

 

 K3

공인연비 : 14Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 1591cc
승차인원 : 5인승

 

 아반떼AD

공인연비 : 16Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 1591cc
승차인원 : 5인승

 

 아반떼 MD

공인연비 : 16Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 998cc
승차인원 : 5인승

 

 더뉴 K5

공인연비 : 10.0Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 1999cc
승차인원 : 5인승

 

 LF소나타

공인연비 : 9.6Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 1999cc
승차인원 : 5인승

 

 올뉴 K5

공인연비 : 9.6Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 1999cc
승차인원 : 5인승

 

 SM6

공인연비 : 9.3Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 1998cc
승차인원 : 5인승

 

 그랜드스타렉스

공인연비 : 6.8Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 2359cc
승차인원 : 12인승

 

 그랜드스타렉스

공인연비 : 11.7Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 2497cc
승차인원 : 12인승

 

 올뉴카니발

공인연비 : 11.2Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 2199cc
승차인원 : 9인승

 

 그렌져HG

공인연비 : 8.2Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 2999cc
승차인원 : 5인승

 

 그렌져IG

공인연비 : 7.6Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 2999cc
승차인원 : 5인승

 

 K7

공인연비 : 8.9Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 2999cc
승차인원 : 5인승

 

 올뉴 K7

공인연비 : 7.4Km/L
연료타입 : LPG
배기량 : 2999cc
승차인원 : 5인승

 

 제네시스

공인연비 : 9.4Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 3342cc
승차인원 : 5인승

 

 스포티지R

공인연비 : 15.6Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 1995cc
승차인원 : 5인승

 

 머스탱 컨버터블 16년식

공인연비 : 10.1Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 2261cc
승차인원 : 4인승

 

 벤츠 E200 카브리올레

공인연비 : 9.9Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 1991cc
승차인원 : 4인승

 

 벤츠 C200 카브리올레

공인연비 : 10.6Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 1991cc
승차인원 : 5인승

 

 벤츠 S400

공인연비 : 9.4Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 2996cc
승차인원 : 5인승

 

 벤츠 CLA 200D

공인연비 : 18Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 2143cc
승차인원 : 5인승

 

포르쉐 박스터

공인연비 : 10.1Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 3800cc
승차인원 : 2인승

 

 포르쉐 마칸S

공인연비 : 11.6Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 2967cc
승차인원 : 5인승

 

 아우디 A4

공인연비 : 12.5Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 1984cc
승차인원 : 5인승

 

아우디 R8

공인연비 : 6.3Km/L
연료타입 : 휘발유
배기량 : 5204cc
승차인원 : 2인승

 

BMW 520D

공인연비 : 19.9Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 1995cc
승차인원 : 5인승

 

마세라티 기블리

공인연비 : 7.7Km/L
연료타입 : 경유
배기량 : 2987cc
승차인원 : 4인승

업체명. 주식회사 아이카 | 대표자. 김영혁
본사. 경기도 수원시 권선구 수인로 43-2
고객센터. 1661-3922 | 대표번호. 031-232-0707 | 빠른문의. 010-4972-1241
팩스. 031-8025-0055
대표이메일. shrentacar@shrentacar.net
ⓒ 2017 Copyright 아이카 All Rights Reserved.

대표번호: 1661-3922
본사번호: 031-232-0707
빠른문의: 010-4972-1241